O gminie

Gmina Łopiennik Górny jest gminą wiejską, położoną w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim. Gmina sąsiaduje z gminami: Fajsławice, Gorzków, Krasnystaw (należącymi do powiatu krasnostawskiego), Rybczewice i Trawniki (należącymi do powiatu świdnickiego) oraz Rejowiec i Rejowiec Fabryczny (należącymi do powiatu chełmskiego).

Gmina położona jest przy międzynarodowej trasie Warszawa-Odessa, oddalona jest:

  • od stolicy kraju - Warszawy ok. 220 km,
  • od miasta wojewódzkiego - Lublina ok. 50 km,
  • od miasta powiatowego - Krasnegostawu ok. 15 km.

Zajmuje powierzchnię 106 km², a w jej skład wchodzi 15 miejscowości (stanowiących jednocześnie sołectwa): Borowica, Dobryniów, Dobryniów Kolonia, Gliniska, Krzywe, Łopiennik Dolny, Łopiennik Dolny Kolonia, Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Łopiennik Podleśny, Majdan Krzywski, Nowiny, Olszanka, Wola Żulińska, Żulin. Miejscowość Łopiennik Górny jest największą miejscowością oraz siedzibą Urzędu Gminy. Według danych z Urzędu Gminy w 2017 roku gminę Łopiennik Górny zamieszkiwało 4085 osób.

Łopiennik Górny jest gminą typowo rolniczą, grunty rolne stanowią ponad 75% powierzchni gminy, a ponad 70% ludności zatrudnionych jest w rolnictwie. Na omawianym terenie nie ma uciążliwego przemysłu, zanieczyszczającego środowisko.

Gminę cechują znakomite warunki do uprawiania turystyki i rekreacji. Położna jest na Wyniosłości Giełczewskiej, przez jej teren przepływają rzeki: Wieprz, Rejka, Łapa i kanał Wieprz-Krzna. Teren gminy charakteryzuje się dużym wskaźnikiem zalesienia - lasy i zadrzewienia zajmują ponad 20% powierzchni gminy. Najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo obszary w gminie zostały włączone do regionalnego i krajowego systemu obszarów chronionych. Dolina Wieprza pełni funkcję korytarza ekologicznego o randze krajowej. Podstawowym elementem systemu w gminie Łopiennik Górny jest Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu, a uzupełniają go liczne pomniki przyrody.

W granicach Gminy znajduje się również obszar Natura 2000 - PLH060081 Łopiennik. Na terenie gminy znajdują się cenne obiekty zabytkowe, pośród których do najcenniejszych należą: neogotycki kościół pw. św. Bartłomieja w miejscowości Łopiennik Nadrzeczny, kościół drewniany pw. Przemienia Pańskiego zbudowany w 1799 roku w miejscowości Borowica, kaplica pw. Miłosierdzia Bożego w miejscowości Dobryniów, zespół dworsko – parkowy z II połowy XIX wieku w miejscowości Łopiennik Dolny Kolonia, zespół dworsko-parkowy – pałac klasycystyczny z pierwszej połowy XIX wieku w miejscowości Olszanka, zespół dworsko – parkowy (dawny folwark z 1860 roku na gruntach dóbr Krzywe) w miejscowości Nowiny, pozostałości parku dworskiego z początku XIX wieku z zabudowaniami folwarcznymi (owczarnia) w miejscowości Żulin, cmentarz prawosławny w miejscowości Łopiennik Podleśny.